O świetlicy


Świetlica stanowi integralną część naszej szkoły. Plan zajęć prowadzonych w świetlicy jest spójny z planem pracy i programem wychowawczym szkoły. Statut szkoły zawiera zapisy dotyczące działalności świetlicy, jej celów, organizacji i zadań.


Celem działalności świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania pracy domowej. Czas spędzony w świetlicy powinien stymulować wszechstronny rozwój dziecka oraz przyczyniać się do wyrównywania niedoborów w tym zakresie. Zajęcia świetlicowe powinny wzbogacać wiadomości, rozwijać zainteresowania i umiejętności oraz wychowywać. Ważny jest zatem odpowiedni dobór treści i metod prowadzonych zajęć. Zajęcia prowadzone są zgodnie z zaplanowanymi tematami wiodącymi w poszczególnych miesiącach. Nawiązują one do najbliższego otoczenia dzieci - rodziny, szkoły, kolegów, dni uroczystych i świąt oraz do zmian zachodzących w przyrodzie. Dostarczają także wiadomości o miejscu zamieszkania, a także o Polsce i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Zabawa jest obok nauki, podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego uczniowie uczęszczający do naszej świetlicy mają czas na dowolne zabawy zgodnie ze swoimi upodobaniami. Natomiast gry i zabawy ruchowe w sali i na powietrzu podnoszą ich sprawność fizyczną.
W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, modelowanie);

rozwijające umiejętności samodzielnego czytania i słuchania ze zrozumieniem tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, legend, opowiadań, wierszy);

wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne);

kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowania pytań i odpowiedzi na pytania (rozmowy z dziećmi, pogadanki);

kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych);

ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (programy artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne);

wyzwalające ekspresję twórczą (pisanie wierszy, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy z zastosowaniem dramy, itp.);

kształtujące ekspresję ruchową (zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy taneczne);

relaksujące, wyciszające (relaks przy muzyce, zabawy relaksujące i wyciszające, dowolne zabawy dzieci, oglądanie bajek).


DOKUMENTY

Regulamin świetlicy

Rozkład dnia

Reguły

Kryteria oceny zachowania


DRUKI DO POBRANIA